Chi tiết tin
8.857 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 10 năm 2015

 

Theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 10 năm 2015 là 8.857 lao động (2.878 lao động nữ), gồm các thị trường: Đài Loan: 4.415 lao động (1.268 lao động nữ), Nhật Bản: 2.112 lao động (831 lao động nữ), Hàn Quốc: 843 lao động (46 lao động nữ), Malaysia: 838 lao động (419 lao động nữ), Ả rập - Xê út: 302 lao động (232 lao động nữ), Macao: 40 lao động (37 lao động nữ) và các thị trường khác.

Như vậy, trong 10 tháng đầu năm 2015, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 99.415 lao động (31.772 lao động nữ), vượt 4,65% kế hoạch năm 2015 và bằng 109,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

                                                                                                                             Nguồn: Cục Quản lý lao động lao động Ngoài Nước

Đối tác