Chi tiết tin
Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

       

 

Ngày 15/6/2016, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về Chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.

Theo đó, những lao động thuộc các đối tượng là người dân tộc thiểu số; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; thân nhân của người có công với cách mạng; và người bị thu hồi đất nông nghiệp theo quy định, có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài, sẽ được hỗ trợ chi phí đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết; hỗ trợ chi phí làm thủ tục để đi làm việc ở nước ngoài; hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ tay nghề để đi làm việc ở nước ngoài; và được hỗ trợ giải quyết rủi ro trong thời gian làm việc ở nước ngoài.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng hướng dẫn chi tiết về hỗ trợ phát triển thị trường lao động, gồm hỗ trợ nghiên cứu khảo sát, thu thập thông tin thị trường lao động ngoài nước; hỗ trợ quảng bá thông tin về nguồn lao động Việt Nam ở nước ngoài; và hỗ trợ xúc tiến phát triển thị trường lao động ngoài nước.

Mức hỗ trợ, quy trình và thủ tục hỗ trợ đối với từng nội dung nêu trên được quy định chi tiết tại Thông tư này (xem tại đây).
                                                                                                                                                    Nguồn: Cục Quản lý lao động Ngoài nước

Đối tác