Chi tiết tin
Đài Loan tăng lương cơ bản và điều chỉnh mức đóng bảo hiểm của người lao động từ ngày 1/01/2018

 

Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo kể từ ngày 1/1/2018, Đài Loan sẽ điều chỉnh mức lương cơ bản của người lao động, mức tham gia bảo hiểm lao động và bảo hiểm y tế, cụ thể như sau: Khu đô thị Dương Nội

1. Lương cơ bản:

- Đối với hợp đồng lao động mà tiền lương thỏa thuận được hưởng theo tháng thì mức lương cơ bản là 22.000 Đài tệ/tháng.

- Đối với hợp đồng lao động mà tiền lương thỏa thuận được hưởng theo giờ thì mức lương cơ bản là 140 Đài tệ/giờ làm việc.

2. Bảo hiểm lao động và bảo hiểm y tế:

a) Bảo hiểm lao động:

Tổng mức phí tham gia bảo hiểm lao động là 9,5% lương cơ bản của người lao động. Trong đó, chủ sử dụng đóng 70%, người lao động 20%, nhà nước hỗ trợ 10%. Như vậy, mức đóng bảo hiểm lao động hàng tháng của người lao động được tính như sau:

Bảo hiểm lao động = Lương cơ bản x Hệ số phí bảo hiểm lao động (9,5%) x Hệ số người lao động chi trả (20%). Cụ thể, mức đóng bảo hiểm lao động của lao động nước ngoài có mức lương cơ bản 22.000 Đài tệ/tháng là:

22.000 Đài tệ x 9,5% x 20% = 418 Đài tệ/tháng.

Người lao động làm công việc giúp việc gia đình, khán hộ công gia đình không bắt buộc phải tham gia bảo hiểm lao động.

b) Bảo hiểm y tế:

Tổng mức phí tham gia bảo hiểm y tế là 4,69% lương cơ bản của người lao động. Trong đó, chủ sử dụng đóng 60%, người lao động đóng 30%, nhà nước hỗ trợ 10%. Như vậy, mức đóng bảo hiểm y tế hàng tháng của người lao động được tính như sau:

Bảo hiểm y tế = Lương cơ bản x Hệ số phí bảo hiểm y tế (4,69%) x Hệ số người lao động chi trả (30%). Cụ thể, mức đóng bảo hiểm y tế của lao động nước ngoài có mức lương cơ bản 22.000 Đài tệ/tháng là:

22.000 Đài tệ x 4,69% x 30% = 310 Đài tệ/tháng.

Mức phí tham gia bảo hiểm y tế trên áp dụng cho cả đối tượng lao động làm công việc giúp việc gia đình và khán hộ công gia đình.

Nguồn: Cục quản lý lao động nước ngoài

 

Đối tác