Ngành Nghề Hoạt Động
Quyết định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hỗ trợ người lao động từ Lybia về nước Quyết định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp xuất khẩu lao động phải đưa lao động làm việc tại Libya về nước trước hạn do khủng hoảng chính trị BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI __________         Số: 940/QĐ-LĐTBXH CỘNG  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc…
Thông tư liên tịch số 31/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 09/09/2009 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững  giai đoạn 2009-2020”_______________  Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm…
Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT- BLĐTBXH BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI–BỘ TÀI CHÍNH------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do- Hạnh phúc-------------- Số: 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2008   THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ HỖ TRỢ VIỆC LÀM NGOÀI NƯỚC Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP…
Đối tác