Thông báo dự tuyển
Tuyển thợ Hàn MIG đi làm việc có thời hạn tại SLOVAKIA.

Nguồn: LICOGIMEC

Đối tác