Ngành Nghề Hoạt Động
12.350 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 7 năm 2015
12.350 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 7 năm 2015 Theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 7 năm 2015 là 12.350 lao động 
Mẫu Sơ yếu lý lịch Download theo link dưới đây:
Đơn đăng ký đi lao động nước ngoài Download theo link dưới đây:
Quyết định số 61-BLĐTBXH ngày 12 tháng 08 năm 2008 về mức tiền môi giới tối đa người lao động hoàn trả cho doanh nghiệp tại một số thị trường QUYẾT ĐỊNH VỀ MỨC TIỀN MÔI GIỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG HOÀN TRẢ CHO DOANH NGHỆP TẠI MỘT SỐ THỊ TRƯỜNG BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Căn cứ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 72/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10; Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Căn cứ Thông tư Liên tịch số 16/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 04/09/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính, quy định cụ thể về tiền môi giới và tiền dịch vụ trong hoạt động đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước,
Thông tư liên tịch số 16/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 04 tháng 09 năm 2007 quy định cụ thể về tiền môi giới và tiền dịch vụ trong hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ TIỀN MÔI GIỚI VÀ TIỀN DỊCH VỤ TRONG HOẠT ĐỘNG ĐƯA LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG Căn cứ Điều 20 và Điều 21 của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29 tháng 11 năm 2006, Liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính quy định và hướng dẫn về tiền môi giới và tiền dịch vụ trong hoạt động đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như sau:
Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH, ngày 08 tháng 10 năm 2007 của BLĐTBXH hướng dẫn chi tiết 1 số điều của Luật người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng THÔNG TƯ CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 21/2007/TT-BLĐTBXH NGÀY  08 THÁNG 10 NĂM 2007 HƯỚNG DẪN CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 126/2007/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 8 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG
Nghị định 126/2007/NĐ-CP, ngày 01 tháng 08 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng _________   CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29 tháng 11 năm 2006; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,
Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng của Quốc hội khóa XI, Kỳ họp thứ 10, số 72/2006/QH11 ngày 29/11/2006 QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 10 (Từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 29 tháng 11 năm 2006)   LUẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Form thông tin ứng viên đăng ký đi Tu nghiệp sinh tại Nhật Form thông tin ứng viên đăng ký đi tu nghiệp sinh tại Nhật Bản: Bạn nào có nhu cầu đăng ký dự tuyển đi Tu nghiệp sinh tai Nhật Bản, vui lòng download và điền đầy đủ thông tin theo mẫu trên gửi về địa chỉ Liên hệ công ty chúng tôi...
Đối tác