Chi tiết tin
Quyết định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hỗ trợ người lao động từ Lybia về nước

Quyết định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hỗ trợ người lao động từ Lybia về nước

 

Quyết định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp xuất khẩu lao động phải đưa lao động làm việc tại Libya về nước trước hạn do khủng hoảng chính trị

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
__________

        Số: 940/QĐ-LĐTBXH

CỘNG  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  29  tháng 7 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp xuất khẩu lao động

phải đưa lao động làm việc tại Libya về nước trước hạn

do khủng hoảng chính trị

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 144/2007/QĐ-TTg ngày 31/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước và Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008 của Liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng và quản lý Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước.

Căn cứ Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020” và Thông tư liên tịch số 31/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 09/9/2009 của Liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg;

Căn cứ  Thông báo thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa lao động Việt Nam đang làm việc tại Libya về nước;

Căn cứ Công văn số 5036/VPCP-KGVX ngày 22/7/2011 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ về việc hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp xuất khẩu lao động phải đưa lao động làm việc tại Libya về nước trước hạn do khủng hoảng chính trị;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hỗ trợ ban đầu ngay khi về nước đối với tất cả lao động Việt Nam làm việc tại Libya phải về nước trước hạn trong năm 2011 do khủng hoảng chính trị với mức 1 triệu đồng/người từ Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước theo Thông báo số 29/TB-VPCP ngày 25/2/2011 của Văn phòng Chính phủ.

Điều 2. Hỗ trợ thêm đối với người lao động có thời gian làm việc tại Libya từ đủ 6 tháng trở xuống (tính đến ngày 15/02/2011) như sau:

1. Người lao động tham gia đóng góp Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước được hỗ trợ từ Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước và nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân với mức:

a) 8.000.000 đồng/người (trong đó: 4.000.000 đồng từ nguồn tài trợ) đối với lao động có thời gian làm việc từ đủ 1 tháng trở xuống;

b) 6.000.000 đồng/người (trong đó: 3.000.000 đồng từ nguồn tài trợ) đối với lao động có thời gian làm việc từ trên 1 tháng đến đủ 2 tháng;

c) 4.000.000 đồng/người (trong đó: 2.000.000 đồng từ nguồn tài trợ) đối với lao động có thời gian làm việc từ trên 2 tháng đến đủ 4 tháng;

d) 2.000.000 đồng/người (trong đó: 1.000.000 đồng từ nguồn tài trợ) đối với lao động có thời gian làm việc từ trên 4 tháng đến đủ 6 tháng.

2. Người lao động không tham gia đóng góp Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước được hỗ trợ từ nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân theo mức quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Người lao động thuộc đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này đi làm việc theo “Đề án hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020” theo Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ được hỗ trợ thêm 50% so với mức quy định tại khoản 1. Nguồn kinh phí hỗ trợ từ Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước.

Điều 3. Kinh phí tài trợ của các tổ chức, cá nhân (cả gốc và lãi ngân hàng) hỗ trợ cho người lao động từ Libya về nước trước hạn nếu sử dụng không hết được chuyển về Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước để quản lý, sử dụng theo quy định.

Điều 4. Hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu lao động được phép đưa lao động đi làm việc tại Libya 50% tổng số tiền môi giới doanh nghiệp phải hoàn trả cho người lao động theo quy định từ Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước.

Điều 5. Tổ chức thực hiện:

1. Các doanh nghiệp xuất khẩu lao động có lao động làm việc tại Libya phải về nước trước hạn có trách nhiệm:

- Có văn bản gửi Cục Quản lý lao động ngoài nước và Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước đề nghị hỗ trợ (trong đó ghi rõ tổng số tiền hỗ trợ, số tiền hỗ trợ người lao động, số tiền hỗ trợ hoàn trả tiền môi giới theo quy định, số tài khoản, tên tài khoản và ngân hàng nơi mở tài khoản) kèm theo các giấy tờ sau:

+ Danh sách người lao động đủ điều kiện được hỗ trợ theo từng đối tượng quy định tại Điều 2 Quyết định này;

+ Danh sách người lao động thuộc đối tượng phải hoàn trả tiền môi giới theo quy định (trong đó chi tiết theo từng đối tác, ghi rõ thời gian làm việc ở nước ngoài, số tiền môi giới người lao động đã đóng góp, số tiền môi giới doanh nghiệp phải hoàn trả người lao động).

- Thực hiện chi hỗ trợ và hoàn trả tiền môi giới cho người lao động theo đúng đối tượng và mức quy định; báo cáo kết quả chi hoàn trả tiền môi giới cho người lao động và quyết toán kinh phí hỗ trợ người lao động trong thời hạn 45 ngày kể từ khi nhận được kinh phí hỗ trợ.

2. Cục Quản lý lao động ngoài nước có trách nhiệm kiểm tra và xác nhận danh sách người lao động được hỗ trợ và hoàn trả tiền môi giới trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ của doanh nghiệp; chủ trì, phối hợp với Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước kiểm tra, giám sát việc thực hiện hỗ trợ và hoàn trả tiền môi giới cho người lao động.

3. Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước có trách nhiệm:

- Thực hiện hỗ trợ cho người lao động và doanh nghiệp theo định tại Điều 1, Điều 2 và Điều 4 của Quyết định này;

- Tổng hợp báo cáo Bộ tình hình và kết quả thực hiện; quản lý và thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành.

4. Vụ Kế hoạch-Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện hỗ trợ theo đúng quy định.

5. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố có lao động làm việc tại Libya về nước trước hạn có trách nhiệm thông tin, hướng dẫn, phổ biến nội dung Quyết định này cho người lao động.

Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước, Trưởng ban điều hành Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước và các doanh nghiệp xuất khẩu lao động có lao động làm việc tại Libya phải về nước trước hạn do khủng hoảng chính trị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 6;

- VPTƯ Đảng, VPCP, VPQH;

- Uỷ ban CVĐXH QH;

- Các Bộ: Tài chính, Ngoại giao;

- Lãnh đạo Bộ;

- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố;

- Lưu: VT.

KT.BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Thanh Hoà

Đối tác