Chi tiết tin
Một số nội dung hướng dẫn các doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc tại Lào

 

 

Triển khai thực hiện Hiệp định hợp tác lao động giữa Việt Nam và Lào, Cục Quản lý lao động ngoài nước hướng dẫn các doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc tại Lào một số quy định liên quan đến đưa lao động Việt Nam đi làm việc tại các dự án trúng thầu, nhận thầu, đầu tư tại Lào như sau:

Một số quy định về đưa lao động đi làm việc tại các dự án trúng thầu, nhận thầu, đầu tư tại Lào

Các quy định của Việt Nam:

Chậm nhất là hai mươi ngày trước ngày đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu, tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài phải gửi Báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài kèm theo bản sao Hợp đồng trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài hoặc bản sao Giấy chứng nhận đầu tư và tóm tắt nội dung đầu tư ra nước ngoài, danh sách người lao động ký Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài bao gồm các nội dung sau đây:

a) Phương án sử dụng và quản lý người lao động ở nước ngoài, trong đó nêu rõ số lượng người lao động đưa đi, ngành, nghề, thời hạn làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương, điều kiện sinh hoạt, chế độ khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm xã hội và các chế độ khác có liên quan đến người lao động;

b) Phương án tài chính đưa người lao động về nước trong trường hợp bất khả kháng.

Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận được Báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phải xem xét và trả lời bằng văn bản cho doanh nghiệp, nếu không chấp thuận phải nêu rõ lý do.

Doanh nghiệp tham khảo các quy định tại:

- Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Điều 28 đến Điều 33)

- Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 8/10/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. (Phụ lục số 15)

Các quy định của Lào:

1. Một số quy định có liên quan đến người lao động nước ngoài làm việc tại Lào bao gồm:

- Tỷ lệ lao động nước ngoài làm việc trong các dự án đầu tư tại Lào được giới hạn không quá 15% đối với lao động phổ thông và không quá 25% đối với lao động kỹ thuật trong tổng số lao động của dự án. Trong trường hợp cần thiết phải sử dụng lao động nước ngoài quá số phần trăm (%) quy định nêu trên, doanh nghiệp có thể xin bổ sung hạn ngạch tại Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào.

- Khi tới Lào, trong thời hạn 30 ngày, người lao động nước ngoài cần phải đăng ký và xin cấp phép làm việc với cơ quan quản lý lao động ở Trung ương hoặc địa phương.

- Theo quy định mới nhất, người lao động nước ngoài được phép lưu trú tại Lào không quá 5 năm.

- Sau khi hết thời hạn làm việc tại Lào, lao động nước ngoài phải nộp lại thẻ lao động cho cơ quan quản lý lao động (trong thời hạn 15 ngày) hoặc nộp cho công an cửa khẩu khi xuất cảnh khỏi nước CHDCND Lào.

- Tất cả lao động nước ngoài được phép làm việc ở CHDCND Lào phải nộp thuế thu nhập và lệ phí cho Chính phủ CHDCND Lào theo quy định của pháp luật.

- Điều kiện của người sử dụng lao động để được nhận lao động nước ngoài:

+ Là người hoạt động kinh doanh theo pháp luật quy định.

+ Có vốn đăng ký trên 50.000.000 kíp

+ Có ít nhất 10 lao động Lào làm việc tại cơ sở kinh doanh

+ Đóng góp đầy đủ các nghĩa vụ và nộp đầy đủ hồ sơ, giấy tờ cho Vụ phát triển kỹ năng nghề và việc làm trực thuộc Bộ Lao động và Phúc lợi Xã hội Lào

- Điều kiện của lao động nước ngoài:

+ Có tay nghề phù hợp với vị trí yêu cầu

+ Có lý lịch rõ ràng

+ Tuổi đời từ 20 tuổi.

+ Không mắc các bệnh truyền nhiễm, có đủ năng lực hành vi dân sự.

2. Quy trình tiếp nhận lao động nước ngoài vào làm việc tại Lào:

2.1 Xin cấp hạn ngạch sử dụng lao động nước ngoài:

Doanh nghiệp sử dụng lao động nộp hồ sơ xin cấp hạn ngạch sử dụng lao động nước ngoài tại Sở Lao động và phúc lợi xã hội tỉnh (gọi tắt là Sở địa phương). Hồ sơ bao gồm:

- Biểu mẫu xin cấp hạn ngạch;

- Giấy phép kinh doanh và hồ sơ kinh doanh;

- Giấy phép đầu tư;

- Kế hoạch sử dụng lao đông Lào và lao động nước ngoài;

- Cân đối kế hoạch sử dụng lao động với giấy phép đầu tư và dẫn chiếu Điều 68 Luật Lao động;

- Sự cần thiết của công việc thực tế.

Các Sở địa phương sẽ tổng hợp danh sách doanh nghiệp xin cấp hạn ngạch và báo cáo Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào. Bộ LĐPLXH Lào sẽ xem xét hồ sơ và trả lời bằng văn bản sau 14 ngày.

2.2 Xin Giấy phép tiếp nhận lao động nước ngoài:

Sau khi được cấp hạn ngạch sử dụng lao động nước ngoài, doanh nghiệp nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép tiếp nhận lao động nước ngoài tại các Sở địa phương. Hồ sơ bao gồm:

- Bảng kê thông tin người lao động;

- Giấy phép cấp hạn ngạch;

- Kế hoạch sử dụng lao động Lào và lao động nước ngoài;

- Lý lịch và trình độ chuyên môn của lao động nước ngoài dự kiến sẽ nhập cảnh;

- Bản copy hộ chiếu;

- Xác nhận của Cục Xuất - Nhập cảnh, Bộ Công an về nhân thân người lao động;

- Văn bản thông báo visa của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao.

2.3 Đăng ký giấy phép lao động cho lao động:

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày lao động nhập cảnh Lào, doanh nghiệp phải xin giấy phép lao động tại Sở địa phương. Hồ sơ bao gồm:

- Tổng hợp số lượng lao động nước ngoài;

- Giấy phép cấp hạn ngạch;

- Giấy phép sử dụng lao động nước ngoài;

- Visa hoặc visa LAB2;

- Hợp đồng tuyển dụng lao động;

- Hóa đơn thanh toán thuế;

Giấy phép lao động được cấp theo thời hạn hợp đồng tuyển dụng lao động;

- Doanh nghiệp xin giấy phép lưu trú cho người lao động tại Bộ Công an - Lào;

- Xin visa xuất nhập cảnh nhiều lần cho người lao động tại Bộ Ngoại giao (nếu cần).

2.4 Việc gia hạn giấy phép lao động:

Hồ sơ xin gia hạn Giấy phép lao động cho lao động nước ngoài bao gồm:

- Gia hạn visa LAB2;

- Gia hạn hợp đồng tuyển dụng;

- Giấy chứng nhận quá trình làm việc;

- Giấy chứng nhận thanh toán thuế thu nhập cá nhân;

- Tổng hợp số lượng lao động.
 

(Nguồn: Dolab)

Đối tác